Undersøgelse og behandling

Første samtale

Ved den første samtale vil vi gerne mødes med patienten og begge forældre for at få alle nuancer i barnets vanskeligheder med. Vi koncentrerer os om de vanskeligheder, som har ført til henvendelsen og laver en plan for yderligere undersøgelser i samarbejde med familien.

Undersøgelser

Ved en typisk undersøgelse vil vi foretage et grundigt interview med patienten og med forældrene. Interviewet med patienten handler om symptomer på de mest almindelige psykiske forstyrrelser. Forældrene får de samme spørgsmål, men suppleret af spørgsmål om barnets opvækst. For at få de bedste informationer vil de to interviews ligge med nogle dages mellemrum.

I nogle tilfælde vil vi bede om tilladelse til at indhente relevante oplysninger fra sygehus, praktiserende læge, skole eller kommune.

Undersøgelsen kan blive suppleret af en undersøgelse af barnets fysiske helbred, mere specielle undersøgelser og spørgeskemaer.

Som afslutning på undersøgelsen inviteres patienten og forældrene til en samtale om undersøgelsens resultater og en drøftelse af eventuel behandling.

Behandling

Første led i en behandling er altid en grundig information om, hvordan vi ser barnets vanskeligheder og udviklingsmuligheder, samt en rådgivning om hvordan forældrene og omgivelserne kan afhjælpe vanskelighederne. Denne rådgivning er gennemgående i hele forløbet.

Mere specifikke behandlinger kan være samtaler med patienten, familiesamtaler og/eller medicinsk behandling. Et behandlingsforløb kan bestå af ét eller flere elementer enten samtidigt eller følgende hinanden. Overordnet bør I indstille jer på, at en børne- og ungdomspsykiatrisk behandling er langvarig og kompliceret.

Individuelle samtaler med patienten tilbydes de lidt ældre unge, som er i stand til at reflektere over deres vanskeligheder, deres forhold til omgivelserne og deres egen rolle. Samtalerne kræver, at de unge er i stand til at formulere sig om deres tanker og følelser og magter at ændre deres adfærd i takt med en øget forståelse for sammenhængen mellem deres indre tilstand og omgivelserne. Samtaleforløbet vil ofte være af kortere varighed i form af 6-10 samtaler med 1-2 ugers mellemrum.

Familiesamtaler kan enten være vejledende med en fast dagsorden eller mere terapeutiske, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger i familien.

Ved de vejledende samtaler tages der udgangspunkt i patientens vanskeligheder, og der gives redskaber til løsning af konflikter og fremme af patientens udvikling.

I de terapeutiske samtaler arbejdes med familiens kommunikation, nærhed og samværsmønstre ud fra konkrete problemer og situationer.

Medicinsk behandling tilbydes til patienter som har betydelige vanskeligheder med at fungere i flere forskellige situationer.

Den medicinske behandling skal være sikker, hvorfor den altid forudgås af en vurdering af patientens fysiske tilstand. Af samme grund vil der være en tæt opfølgning især i starten af behandlingen.

Behandlingen skal endvidere være effektiv, og der tages med jævne mellemrum stilling til, om behandlingen stadig opfylder de mål, der er sat for den medicinske behandling.